Polityka prywatności

I. Wstęp

1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem: cobotplanet.com (zwanego dalej: Serwisem). Operatorem serwisu jest Cobot Planet sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie, 36-002 Tajęcina 103, Polska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000815091, NIP:5170403314, REGON: 384913154.

2. Operator, będący jednocześnie Administratorem danych, przywiązuje dużą wagę do poszanowania prywatności oraz ochrony danych wszystkich osób reprezentujących przedsiębiorstwa korzystających z Serwisu.


II. Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Cobot Planet sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie, adres e-mail: admin@cobotplanet.com, numer kontaktowy: +48 792 777 615.

2. Dane osobowe przetwarzane są:
a) w celu kontaktu poprzez formularz kontaktowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia kontakt);
b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana/Pani zgoda (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
c) marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 
d) analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Każda z osób, której dane są przetwarzane:
a) posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, zgodnie z art. 15-20 RODO.

4. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt e-mail na adres admin@cobotplanet.com.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres (w zależności od celu przetwarzania):
a) świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
b) okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie oczekiwanych odpowiedzi.

8. Udzielenie zgód dla celów marketingowych, analitycznych i statystycznych jest dobrowolne a brak ich udzielenia nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji.

9. Na podstawie przekazanych przez Pana/Panią danych, w tym danych osobowych, możemy przygotowywać oferty dostosowane do Pana/Pani potrzeb.

10. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl).


III. Klauzula informacyjna rekrutacyjna

1. Administratorem danych osobowych jest Cobot Planet sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie, adres e-mail: admin@cobotplanet.com, numer kontaktowy: +48 792 777 615.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych w celach przeprowadzenia rekrutacji odbywa się na:
a) podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, tj. w celach zawarcia umowy o pracę lub współpracę;
b) podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, tj. wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niewymaganym przez przepisy Kodeksu pracy oraz w przypadku zgody na udział w przyszłych rekrutacjach;
c) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zakresie przetwarzania danych do celów określenia zdolności pracownika do pracy.

3. Podanie danych w zakresie wynikającym z kodeksu pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

4. Pani/ Pana dane w przypadku nie zawarcia umowy, powinny zostać usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji. Administrator bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako uzasadniony cel administratora z uwagi, iż zatrudniona osoba może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może zrezygnować. W przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.


IV. Zakończenie

1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym; RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności odpowiednie jej modyfikacje zostaną udostępnione na stronie www.cobotplanet.com.

Jesteś zainteresowany?
Napisz do nas lub zadzwoń

Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej, aby zapewnić Ci jak najbardziej odpowiednie wrażenia dzięki zapamiętywaniu Twoich preferencji i powtarzaniu wizyt. Klikając „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na użycie WSZYSTKICH plików cookie. Możesz jednak odwiedzić Ustawienia plików cookie, aby wyrazić kontrolowaną zgodę.